1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Alle rechtsverhoudingen tussen de “Just Inspired Media”, te Donkereind 2-A, 3645 TD Vinkeveen, BTW ID NL001553420B97, KVK 59046554 (hierna genoemd “Just Inspired”) en de klant, worden beheerst door (het volgende bij gebrek aan of stilzwijgen van het vorige):
(1.i.1.a.i) desgevallend, de specifieke schriftelijke overeenkomst tussen Just Inspired en de klant;
(1.i.1.a.ii) desgevallend, de schriftelijke opdrachtbevestiging uitgaande van Just Inspired;
(1.i.1.a.iii) het door de klant bevestigde Digitaal Voorstel van Just Inspired (zoals gedefinieerd in Artikel 4.3);
(1.i.1.a.iv) deze algemene voorwaarden;
(1.i.1.a.v) het Nederlandse recht.
1.2. Door haar prijsaanvraag, goedkeuring van een offerte of Digitaal Voorstel, of door het sluiten van een overeenkomst, erkent de klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Just Inspired en de klant.
1.3. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant, die niet tegenstelbaar zijn aan Just Inspired, zelfs niet indien deze bepalen als enige te gelden.
1.4. Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke bevestiging tussen Just Inspired en de klant, is slechts geldig voor het specifieke overeengekomen geval en kan nooit als precedent worden beschouwd.
1.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van het beding in kwestie. In geval van nietigheid van één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden zullen Just Inspired en de klant onderhandelen om de nietige clausule(s) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze algemene voorwaarden. Indien Just Inspired en de klant hierover geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.
2. Activiteiten Just Inspired
2.1. Just Inspired is gespecialiseerd in onder andere het bedrukken en borduren van kleding en ander textiel. Deze algemene voorwaarden gelden slechts voor het te bedrukken/borduren van textiel.
2.2. Zowel het te bedrukken/borduren textiel (hierna het “Textiel”), als de tekeningen, logo’s, tekst e.d. die op dat textiel gedrukt of geborduurd moet worden, worden aangeleverd door Just Inspired of worden in overleg aangeleverd door de klant.
3. Prijslijsten, catalogussen & website
De prijs, beschrijving, eigenschappen, technische gegevens e.d.m. in prijslijsten, catalogussen of op de website zijn geheel vrijblijvend en louter indicatief. Prijzen worden (overeenkomstig hetgeen hierna bepaald) steeds individueel en per afzonderlijke opdracht bepaald.
4. Totstandkoming overeenkomsten
4.1. Prijsaanvraag klant
Bij een prijsaanvraag dient de klant ten minste volgende gegevens te vermelden:
(i) type Textiel waarop de bedrukking of het borduursel aangebracht moet worden, hoeveelheid en maten;
(ii) aard van de bedrukking of het borduursel en het te bedrukken/borduren logo, tekening, tekst… met de positie, afmetingen, kleuren e.d.m.;
(iii) gewenste levertermijn/-datum.
4.2. Offertes
Just Inspired maakt een offerte op basis van de gegevens bezorgd door de klant bij haar prijsaanvraag (cfr. Artikel 4.1).
Alle offertes (mondeling of schriftelijk) zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De goedkeuring van de offerte door de klant doet de overeenkomst nog niet tot stand komen.
Just Inspired kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. De geldigheidsduur van een offerte is hoe dan ook, tenzij anders vermeld op de offerte, beperkt tot 30 kalenderdagen. Elke aanpassing van een offerte leidt tot het verval van de eerdere offerte.
Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt niet voor de volgende opdrachten of vervolgopdrachten.
4.3. Digitaal Voorstel
In geval de klant akkoord gaat met een offerte van Just Inspired, werkt Just Inspired een “Digitaal Voorstel” uit. Dit is een digitale en grafische weergave van de positie, omvang en kleuren van de bedrukking of het borduursel op het Textiel van de klant.
Elke wijziging aan het Digitaal Voorstel doet de offerte waarin dit Digitaal Voorstel kadert, vervallen. In voorkomend geval wordt een nieuwe offerte overgemaakt, met (onder meer) een aangepaste prijs en levertermijn/-datum.
De positie, omvang en kleuren van de bedrukking of het borduursel zoals vervat in het Digitaal Voorstel, zijn steeds bij benadering en afhankelijk van het soort Textiel.
4.4. Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst tussen Just Inspired en de klant komt pas tot stand na formele goedkeuring door de klant van het Digitaal Voorstel uitgaande van Just Inspired. Pas na formele goedkeuring van het Digitaal Voorstel is Just Inspired gehouden te starten met de uitvoering van de opdracht.
In geval de klant een vervolgorder plaatst op basis van een reeds eerder goedgekeurd Digitaal Voorstel, komt de overeenkomst tot stand vanaf de verzending van een opdrachtbevestiging door Just Inspired. Eerder overeengekomen prijzen en levertermijnen/-data gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten voor de klant.
4.5. Annulering/beëindiging overeenkomst
De klant kan de opdracht tot vijf werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst annuleren bij aangetekende brief, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de prijs (excl. btw) van de opdracht, onverminderd het recht voor Just Inspired op vergoeding van hogere bewezen schade.
In geval de opdracht na deze termijn door of ten laste van de klant wordt geannuleerd of beëindigd, zelfs gedeeltelijk, behoudt Just Inspired zich het recht voor om alle gemaakte kosten en reeds uitgevoerde bedrukkingen of borduursels aan te rekenen aan de klant, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de prijs (excl. btw) van de opdracht, onverminderd het recht voor Just Inspired op vergoeding van hogere bewezen schade.
5. Uitvoering overeenkomst
5.1. Just Inspired is enkel gebonden door de specifieke vereisten en kenmerken die uitdrukkelijk vermeld zijn in het goedgekeurde Digitaal Voorstel. Dit geldt eveneens voor specifieke leveringsvereisten.
5.2. Wijzigingen en/of aanvullingen van het goedgekeurde Digitaal Voorstel op vraag van de klant, als gevolg van onvoorziene omstandigheden of wegens om het even welke andere reden, zijn enkel mogelijk in onderling overleg tussen Just Inspired en de klant. Dergelijke wijzigingen en/of aanvullin- gen zullen bijkomend aangerekend worden aan de klant en zullen mogelijks een weerslag hebben op de voorziene levertermijn/-datum. Bij ontstentenis van schriftelijke bevestiging van Just Inspired en de klant omtrent wijzigingen en/of aanvullingen van het goedgekeurde Digitaal Voorstel, wordt ervan uitgegaan dat elke wijziging en/of aanvulling uitgevoerd is conform de (mondelinge) instructies van de klant.
5.3. Just Inspired neemt van de klant afkomstige instructies, ontwerpen, specificaties en andere gegevens over zonder de juistheid en de volledigheid hiervan te moeten nagaan en zonder hieromtrent enige verantwoordelijkheid te dragen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid en vrijwaart Just Inspired voor aanspraken van derden hieromtrent.

ALGEMENE VOORWAARDEN textiel

6. Textiel
6.1.1 Aangeleverd Textiel
De kwaliteit van het aangeleverde Textiel behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. Just Inspired kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of gebreken die te wijten zijn aan de aard of de kwaliteit van het Textiel.
6.1.2 De klant dient het te bedrukken/borduren Textiel tijdig af te leveren in het bedrijfsgebouw van Just Inspired. Laattijdige aflevering van het Textiel geeft aanleiding tot verval van de eventuele overeengekomen levertermijn/-datum.
6.1.3 Bewaring van het Textiel ter beschikking gesteld door de klant gebeurt op risico van de klant, die Just Inspired uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid, om welke reden ook, in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van Just Inspired.
6.2.1 Door Just Inspired geleverd Textiel
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, Digitaal Voorstel e.d. kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
6.2.2 Tekortkomingen van Just Inspired in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
6.2.3 Tekortkomingen van Just Inspired in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitin- gen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Just Inspired toe te rekenen en geven de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1. De klant garandeert dat de door haar verstrekte gegevens met betrekking tot de bedrukking/het borduursel geen inbreuk uitmaken op de intellectu- ele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Just Inspired voor alle aanspraken van derden hieromtrent.
In het bijzonder wat betreft eventuele licentierechten nodig voor de uitvoering van de opdracht door Just Inspired, garandeert de klant dat de toepassing ervan door Just Inspired geen inbreuk uitmaakt op de aan de klant toegekende licentie(s). De klant zal Just Inspired op de hoogte brengen van alle licentievoorwaarden en vrijwaart Just Inspired voor alle aanspraken van de licentiegever of derden hieromtrent.
7.2. Just Inspired behoudt de eigendomsrechten, de auteursrechten en alle intellectuele rechten op de in de uitvoering van de overeenkomst gemaakte matrijzen, zeefdrukramen en andere dragers met het oog op het bedrukken, borduurprogramma’s, sjablonen, ontwerpen, technische beschrijvingen, tekeningen, schetsen, foto’s… en dit ongeacht de vraag of voor de vervaardiging ervan kosten in rekening werden gebracht aan de klant. De betaling van een prijs door de klant aan Just Inspired voor de uitvoering van de bedrukkingen/borduursels strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
8. Prijs
8.1. Alle prijzen zijn vermeld exclusief btw en andere taksen en heffingen.
8.2. Ontwikkelings- en materiaalkosten van onder meer matrijzen, zeefdrukramen en andere dragers met het oog op het bedrukken, borduurprogram- ma’s, e.d.m., specifiek voor de productie van de door de klant bestelde te bedrukken/borduren Textiel, worden aan de klant doorgerekend. Overeenkom- stig de bepalingen van Artikel .2 blijven deze eigendom van Just Inspired, zelfs al werden aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening gebracht.
9. Betaling
9.1. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, zoals uitdrukkelijke vermelding van een vervaldag op de factuur, zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. De facturen zijn (behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen) zonder korting betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer van Just Inspired zoals vermeld op de factuur.
9.2. Just Inspired behoudt zich het recht voor een voorschot of de totale prijs te factureren aan de klant, vooraleer tot uitvoering gehouden te zijn. In voorkomend geval vervalt de voorziene levertermijn/-datum bij laattijdige betaling.
9.3. Just Inspired behoudt zich verder het recht voor – in de overeenkomst zelf of tijdens de uitvoering ervan, wanneer de klant een WCO-procedure aanvraagt – aan de klant een bijkomend voorschot, integrale betaling of een bankgarantie te vragen alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeen- komst over te gaan. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Just Inspired zich het recht voor de gehele opdracht of een gedeelte ervan te annuleren, in welk geval de bepalingen van Artikel 4.5 toepassing zullen krijgen.
9.4. Just Inspired behoudt zich het recht voor de levering desgevallend op te splitsen in deelleveringen. Gebeurt de levering in gedeelten, dan wordt elke zending afzonderlijk gefactureerd.
9.5. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd binnen de zeven kalenderdagen na factuurdatum met vermelding van factuurdatum en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.
9.6. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van de factuur. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen interest en ten slotte op de openstaande hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegere- kend op de oudste openstaande hoofdsom.
10. Laattijdige betaling
10.1. In geval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur, wordt het achterstallige bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (zelfs bij toekenning van termijnen van respijt) verhoogd met:
(1.i.1.a.i) een nalatigheidsinterest van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd;
(1.i.1.a.ii) een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00 (excl. btw), onverminderd het recht van Just Inspired om hogere schade te bewijzen;
(1.i.1.a.iii) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke innings-kosten.
10.2. Wanneer de klant nalaat haar verbintenissen uit te voeren – onder meer wanneer zij één of meerdere uitstaande betalingsverplichtingen op hun vervaldag niet of niet volledig nakomt – of in geval van faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, daden van gerechtelij- ke uitvoering tegen de klant, alsook elk ander feit dat wijst op (dreigende) insolvabiliteit:
(2.i.1.a.i) is Just Inspired niet langer gehouden tot (verdere) uitvoering en kan zij alle leveringen onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging opschorten;
(2.i.1.a.ii) wordt het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar;
(2.i.1.a.iii) behoudt Just Inspired zich het recht voor om de betrokken en alle andere overeenkomsten van rechtswege te beëindigen, veertien kalenderda- gen na vergeefse aangetekende ingebrekestelling van de klant, in welk geval de bepalingen van Artikel 4.5 toepassing zullen krijgen;
(2.i.1.a.iv) vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden en kan Just Inspired beslissen de overeenkomst enkel verder uit toe voeren onder de strikte voorwaarde dat de verschuldigde prijs volledig wordt vereffend.
11. Elektronische facturatie
Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Just Inspired, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN textiel

12. Uitvoeringstermijnen
12.1. Het te verwachten tijdstip van levering is bij benadering en niet bindend. De overschrijding van de voorziene levertermijn/-datum kan geen aanleiding geven tot verbreking, annulering of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Just Inspired, noch tot vermindering van de prijs of toekenning van een vergoeding aan de klant en ontheft de klant niet van haar verplichtingen.
12.2. Slechts in geval de overeenkomst dit uitdrukkelijk vermeldt dat het tijdstip van levering dermate essentieel is dat een laattijdige levering ieder nut aan de levering zou onttrekken (bv. in het kader van bepaald evenement), dan zal de klant gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden in geval van de vooropgestelde levertermijn of -datum niet wordt gerespecteerd. De aansprakelijkheid van Just Inspired zal in voorkomend geval beperkt zijn tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht.
12.3. De voorziene levertermijn/-datum vervalt automatisch en Just Inspired is gerechtigd om eenzijdig een nieuwe levertermijn/-datum op te leggen:
(i) in geval de klant het Textiel laattijdig levert aan Just Inspired;
(ii) in geval Just Inspired niet tijdig beschikt over de formele goedkeuring van de klant van het Digitaal Voorstel, overeenkomstig Artikel 4.4 of, desgeval- lend, andere voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, specificaties en instructies van de klant;
(iii) in geval Just Inspired niet tijdig beschikt over de goedkeuring van de licentiegever, wanneer de klant verantwoordelijk is voor het bekomen van de nodige licentie(s) voor de bedrukking/het borduursel;
(iv) in geval van laattijdige betaling van het voorschot of de volledige prijs, indien zo overeengekomen;
(v) in geval van wijzigingen in of toevoegingen aan de opdracht, in vergelijking met hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen in het goedgekeurde Digitaal Voorstel;
(vi) in geval van overmacht en/of hardship, zoals omschreven in Artikel 16.
13. Levering
13.1. De aantallen van het bedrukt/geborduurd Textiel kunnen tot maximaal 10% van de overeengekomen hoeveelheid afwijken, zonder dat dit als tekortkoming beschouwd kan worden.
13.2. Indien het bedrukt/geborduurd Textiel niet in ontvangst is genomen door de klant op de aan de klant gemelde leverdatum en -plaats, worden het, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, verondersteld tijdig te zijn geleverd. Het bedrukt/geborduurd textiel zal bij Just Inspired opgeslagen worden, voor rekening en risico van de klant, daarin inbegrepen het brandrisico. Just Inspired behoudt zich in dat geval het recht voor om aan de klant alle kosten, inclusief de opslagkosten, in rekening te brengen.
14. Klachten
14.1. De klant moet onmiddellijk bij de levering een eerste verificatie uitvoeren van de conformiteit van de levering aan de hand van de bijgevoegde “packing list”, onder meer, doch niet uitsluitend met betrekking tot de geleverde hoeveelheid (onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in Artikel 13.2), de juiste maten e.d. Klachten betreffende niet-conformiteit van de levering op basis van de packing list, moeten door de klant gemeld worden op de leveringsbon, of bij gebreke hieraan, binnen de 48 uur na levering.
14.2. Klachten betreffende andere onmiddellijk verifieerbare afwijkingen komen alleen in aanmerking wanneer de klant deze schriftelijk heeft gemeld binnen de 48 uur na levering en in elk geval vóór (gehele of gedeeltelijke) bewerking, verpakking, doorverkoop, levering aan diens klanten en/of ingebruikname, bij gebreke waarvan de klant onherroepelijk geacht wordt de levering te aanvaarden.
14.3. Elke klacht wegens verborgen gebreken dient schriftelijk te worden gemeld aan Just Inspired met een duidelijke omschrijving van het vastgestelde gebrek, dit binnen een termijn van 48 uur na vaststelling van het gebrek en uiterlijk één maand na levering.
14.4. De voorafgaande goedkeuring door de klant van het Digitaal Voorstel, impliceert de goedkeuring van alle elementen die de klant bij deze goedkeu- ring had moeten opmerken, onder meer met betrekking tot het ontwerp van de bedrukking/het borduursel. Na dergelijke goedkeuring van het Digitaal Voorstel kan de klant geen aanspraken meer maken die zijn gebaseerd op elementen die reeds bij de goedkeuring werden of konden worden opgemerkt. 14.5. Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om de bewerking, verpakking, doorverkoop, verdere levering en/of aanwending van het bedrukte/geborduurde Textiel onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. 14.6. De klant is gehouden alle door Just Inspired voor het onderzoek van de klacht gewenste medewerking te verlenen, onder meer door Just Inspired in de gelegenheid te stellen (ter plaatse) een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verpakking, en/of aanwending van de het bedrukte/geborduurde Textiel.
14.7. Eventuele terugzending of terugbrenging mag slechts gebeuren met voorafgaand schriftelijk akkoord van Just Inspired. Just Inspired is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan het geretourneerde Textiel, tot wanneer dit door Just Inspired in haar bedrijfsgebouw werd aanvaard. Bij gebreke aan akkoord omtrent terugzending of terugbrenging van de gebrekkige goederen zullen alle retours geweigerd worden en zullen alle kosten aan de klant worden doorgerekend.
14.8. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
15. Aansprakelijkheid
15.1. De aansprakelijkheid van Just Inspired beperkt zich in elk geval, naar eigen keuze en inzicht van Just Inspired, tot het opnieuw uitvoeren van de opdracht of het naleveren van ontbrekende of gebrekkige Textiel. Is dit niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een daarvoor in de plaats tredende vergoeding van de geleden schade.
15.2. De aansprakelijkheid van Just Inspired zal nooit verder reiken dan de factuurwaarde van de betreffende opdracht, of, in voorkomend geval, het bedrag dat Just Inspired van haar verzekering ontvangt voor een specifiek schadegeval.
15.3. Geen aanspraak op vrijwaring door Just Inspired kan weerhouden worden na afloop van één van de in Artikel 14 vermelde termijnen.
15.4. Geringe afwijkingen (ook in vergelijking met het Digitaal Voorstel) met de gebruikelijke toleranties, zoals onder meer, doch niet uitsluitend wat betreft kleur en plaatsing van de bedrukking/het borduursel, kunnen niet als een niet-conformiteit of gebrek beschouwd worden. Het resultaat van de bedrukking/het borduursel wordt immers mee bepaald door de aard van het Textiel en, wat betreft de plaatsing, de maat van de te bedrukken / borduren kleding. Dergelijke afwijkingen zullen voor de klant geen grond vormen voor klachten, het vragen van een schadevergoeding of enige andere vergoe- ding, of verbreking, annulering of beëindiging van de overeenkomst. Bij de beoordeling van dergelijke afwijking moet een representatief deel van de levering beschouwd worden, zodat de levering nooit op afwijkingen van slechts enkele exemplaren uit de levering kan worden afgekeurd.
15.5. De klant kan bovendien geen aanspraak maken op waarborg of vrijwaring door Just Inspired voor:
(5.i.1.a.i) schade of gebreken veroorzaakt door veroorzaakt door fouten of onvolledigheden in het Digitaal Voorstel, dat werd goedgekeurd door de klant (onder meer verkeerde kleuren of spelling) of door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies van de klant (zoals schetsen, tekeningen, ontwerpen, specificaties, materiaalkeuzes, afmetingen, e.d.);
(5.i.1.a.ii) schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
(5.i.1.a.iii) schade ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending, manipulatie, belasting en/of slijtage, door het niet-naleven van de instructies van Just Inspired, of door aanwending van het bedrukte/geborduurde Textiel voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn; (5.i.1.a.iv) schade veroorzaakt door de kwaliteit van het Textiel aangeleverd door de klant;
(5.i.1.a.v) schade die te beschouwen is als normale slijtage, onder meer rekening houdend met de aard en de kwaliteit van het Textiel;
(5.i.1.a.vi) schade ontstaan door een gebrek aan, slecht of onaangepast onderhoud, verzorging en behandeling van het bedrukte/geborduurde Textiel; (5.i.1.a.vii) schade ontstaan door manipulatie door de klant zelf of door een derde of door verkeerde opslag of bewaring van het bedrukte/geborduurde Textiel;
(5.i.1.a.viii) bijkomende schade door verdere aanwending, bewerking, verpakking, doorverkoop, verdere levering en/of aanwending na vaststelling van een gebrek;
(5.i.1.a.ix) onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, imagoschade of schade aan derden;
(5.i.1.a.x) schade ontstaan door overmacht of hardship overeenkomstig de bepalingen van Artikel 16.

ALGEMENE VOORWAARDEN textiel

16. Overmacht & Hardship
16.1. Just Inspired is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Gevallen van overmacht of hardship geven Just Inspired het recht om de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten.
16.2. In geval overmacht of hardship Just Inspired verhinderen haar leveringsverplichtingen (tijdig) na te komen, zal Just Inspired al het redelijkerwijs mogelijke doen om zo snel mogelijk te leveren. Indien mogelijk wordt reeds gedeeltelijk geleverd.
16.3. In geval de situatie van overmacht of hardship langer dan één maand duurt, hebben zowel Just Inspired als de klant het recht de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening, zonder dat Just Inspired enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval is de klant gehouden tot betaling van alle reeds gemaakte kosten en alle reeds geleverde prestaties op datum van opschorting, dan wel beëindi- ging.
16.4. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Just Inspired de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zou zijn om te verlangen van Just Inspired dat zij de overeenkomst nog uitvoert of uitvoert onder de oorspronkelijke voorwaarden. Onder overmacht of hardship worden onder meer begrepen, zonder limitatief te zijn: oorlog, stakingen (ook bij de douane) en lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, beslag, natuur- en weersomstandigheden, brand, breuk van machines of gereed- schappen (onder meer de droogoven), uit- en invoerverboden en -belemmeringen, overmacht bij leveranciers of transporteurs van Just Inspired (onder meer door weersomstandigheden), e.d.m.
17. Netting
Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004, compenseren en verrekenen Just Inspired en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Just Inspired en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de doorgevoerde schuldvergelijking.
18. Retentierecht & eigendomsvoorbehoud
18.1. Just Inspired heeft het recht om het Textiel, ter beschikking gesteld door de klant, onder zich te houden in geval van (gedeeltelijke) laattijdige betaling door de klant.
De verschillende transacties tussen Just Inspired en de klant worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel, zodat Just Inspired altijd een retentierecht heeft op het Textiel van de klant dat op dat moment in haar bezit is, zolang de klant een openstaande schuld heeft tegenover Just Inspired.
18.2. In het uitzonderlijke geval dat Just Inspired eigendomsrechten heeft op het geleverde Textiel of op andere geleverde goederen, blijven deze eigendom van Just Inspired tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interest, en kosten) door de klant, zelfs na verwerking, vermenging en incorporatie.
18.3. Het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud veranderen niets aan de regeling van de risico-overdracht overeenkomstig Artikel 13.
19. Verwerking klantengegevens
De klant geeft aan Just Inspired de toelating om exemplaren of beeldmateriaal van het bedrukte/geborduurde Textiel te gebruiken voor publicitaire doeleinden, onder meer door publicatie op de website of in catalogussen, brochures, folders of anderszins.
20. Geen afstand van recht
Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door Just Inspired van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.
21. Toepasselijk recht
Op de door Just Inspired gedane offertes en op alle door Just Inspired aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.
22. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Just Inspired aangegane overeenkomsten en door Just Inspired verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in de (nabijheid van de) vestigingsplaats van Just Inspired in Nederland.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem nu contact op

© Just Inspired 2024. Powered by Donkeys & Co.